您所在的位置:语文学习网 > 试题 > 二年级上册重点词看看拼音写汉字练习题

二年级上册重点词看看拼音写汉字练习题

 

 xiū xi tán qín ɡānɡ qín ɡuān xì mín zú

 ( )( )( ) ( ) ( )

 bō lànɡ pínɡ ɡuǒ láo zuò yóu qí jù dà

 ( )( ) ( ) ( )( )

 ān quán yǐ jīnɡ chànɡ ɡē shí kè qiān ɡuà

 ( ) ( ) ( ) ( )( )

 ɡù shi bá hé piāo yánɡ zhí jiē jīnɡ qí

 ( )( )( )( )( )

 zhī shí fēnɡ yè xiāo chú qiān ɡuà xiū xi

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 tián měi jiào shì nào zhōnɡ zǐ xì shēn tǐ

 ( )( )( )( )( )

 qí zhì huān qìnɡ ɡē qǔ shí hou jué dé

 ( )( )( )( )( )

 bì xū shì qínɡ lì shǐ xiāo miè zhònɡ zhí

 ( )( )( )( )( )

 kuài màn biǎo shì ɡào su zhuō yǐ qiān bǐ

 ( )( )( )( )( )

 pánɡ biān shén zhōu yōnɡ bào zěn me piào liɑnɡ

 ( )( )( )( )( )

 hé bìnɡ xiānɡ xìn ɡuó jì qí ɡuài zhù fú

 ( )( )( )( )( )

 hú li hóu zi tiāo xuǎn mǎn yì bànɡ wǎn

 ( )( )( )( )( )

 rónɡ yì pín fù wēn bǎo wēn nuǎn rì qī

 ( )( )( )( )( )

 xìnɡ fú lù xiàn chē lún bǎo hù qīnɡ zhònɡ

 ( )( )( )( )( )

 jī hán bìnɡ chuánɡ dú shū chénɡ kè yǎn jinɡ

 ( )( )( )( )( )

 cāo chǎnɡ liánɡ shi tǐ cāo ɡū niɑnɡ qínɡ tiān

 ( )( )( )( )( )

 dònɡ wù jì láo zǎo chén tiào yuè zhǐ chuán

 ( )( )( )( )( )

 qún tǐ wān yāo jiǎn qǐ wèi dào yǔ zhòu

 ( )( )( )( )( )

 fǎnɡ zhī nónɡ mín kē jì

 ( )( )( )

 jūn jiàn rēnɡ diào àn biān piāo yánɡ bō wén

 ( )( )( )( )( )

 chōnɡ shài shài hēi hēi hū hū dào yǐnɡ yóu yǒnɡ

 ( )( )( )( )( )

 zāi hài chén fú jī qì zhōu wéi zhí wù

 ( )( )( )( )( )

 • 请您评论
 • 分享观点